Kampfkunst und Gesundheitslehre in Perfektion.

 

Explosives Wing-Chun

Tai Chi Chuan
Chi Gong
Meditation
Xing Yi Quan
Baguazhang

Marchgrabenplatz 12

80805 München
Mobil.: 0176 64324243